شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

mp3 player شوکر
+ آدمي هرگز دلش اينقدر مي لرزيد؟! نه اينهمه آدم به آدم عشق مي ورزيد؟! نه هر که هرکس را که رد مي شد بغل مي کرد؟! خير يا که هر که هر که را مي ديد مي بوسيد؟! نه هيچ قومي مثل ما در طول تاريخ اين همه با دلش ور رفت؟ با احساس خود لاسيد؟! نه هيچکس مثل من و تو هر مرض را عشق خواند؟ يا که بد بختيش را لطف خدا ناميد؟! نه ملتي داري سراغ اينطور بي چون و چرا چشم بسته کرده باشد هر چه را تاييد؟! نه اصلا از هر مرجع تق
اصلا از هر مرجع تقليد مي خواهي بپرس عاقل از نادان خدايي مي کند تقليد؟! نه پس چه طوري "اي برادر تو همه انديشه اي"؟ خر لگد زد پاي استدلاليون لنگيد؟! نه اين همه انگشت ما خاراند آيا پشت ما واقعا خاراند آنجا را که مي خاريد؟! نه اين همه از آسمان باريد بر روي زمين از زمين يک مرتبه بر آسمان باريد؟! نه با دو تا قفلي که خورده بر توالت هاي شهر امنيت شد برقرار و قائله خوابيد؟! نه گوش ها را مي تواند پيچاند اما
گوش ها را مي تواند پيچاند اما بي صدا مي توان پيچاند، وقتي که صدا پيچيد؟! نه اين همه رنگ شما ساعت به ساعت شد عوض اندکي دنيا کند تغيير مي ميريد؟! نه شيخ را گفتم چرا اينقدر مي پايي مرا؟ هيچ معلوم است دنبال چه مي گرديد؟! نه نکته سنجي گفت پاييدن همان پايندگي است گر نمي پاييد تا امروز مي پاييد؟! نه "يا سخن دانسته گو اي مرد عاقل يا خموش" اين همه گفتي کسي حرف تو را فهميد؟! نه رحيم رسولي
آموزش پیرایش مردانه اورجینال
vertical_align_top